Menu

อ่านทั้งหมด


ประเมินเส้นทางและกิจกรรมการท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ชุมชนบ้านถ้ำผึ้ง

อ่านต่อ

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.วีระศักดิ์ คงฤทธิ์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัย นำคณะอาจารย์ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านเชี่ยวหลาน

อ่านต่อ

คนไทยไม่ทิ้งกัน

อ่านต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมสมัครการแข่งขันและเที่ยวชมนิทรรศการ

อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด


ข้อมูลสำหรับพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Food Security http://lams4research.wordpress.com/

อ่านต่อ

หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

อ่านต่อ

หลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนนักศึกษาผ่านการสอนด้วย PBL

อ่านต่อ

"คณะผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นำโดยคณบดี พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด


ขอเชิญชมการจัดแสดงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ

จัดค่ายภาษาอังกฤษ LAMS English Camp ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ

เส้นทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์…จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 อาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ