Menu

อ่านทั้งหมด


คนไทยไม่ทิ้งกัน

อ่านต่อ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ ขอเชิญเข้าร่วมสมัครการแข่งขันและเที่ยวชมนิทรรศการ

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 อาจารย์ภาษาจีน สาขาภาษาต่างประเทศ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ

มอ. วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. ลงนาม MOU ความร่วมมือด้านการพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในอุตสาหกรรม? MICE ระหว่าง? มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์? 4 วิทยาเขต?

อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด


ข้อมูลสำหรับพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย Food Security http://lams4research.wordpress.com/

อ่านต่อ

หลักสูตรพัฒนาธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ

อ่านต่อ

หลักสูตรภาษา การสื่อสารและธุรกิจพร้อมขับเคลื่อนนักศึกษาผ่านการสอนด้วย PBL

อ่านต่อ

"คณะผู้บริหารของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ นำโดยคณบดี พร้อมผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา

อ่านต่อ

อ่านทั้งหมด


ขอเชิญชมการจัดแสดงกิจกรรมพัฒนานักศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2558

อ่านต่อ

จัดค่ายภาษาอังกฤษ LAMS English Camp ระหว่างวันที่ 22 - 23 สิงหาคม 2558

อ่านต่อ

เส้นทางสู่การเป็นมัคคุเทศก์…จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติจริง

อ่านต่อ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2556 อาจารย์นงค์รัตน์ แสนสมพร ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท พี.เค.มารีน เทรดดิ้ง จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อ่านต่อ